Selcuklu dönemi ve Pomaklar

Selcuklu dönemi ve erken Osmanli devrinde Pomaklarin cografik konumlari ve durumlari.
Karesi Beyliği   Anadolu Selçuklu Devleti'nin gerilemesinden sonra Oğuz boyları tarafından Balıkesir-Çanakkale ve Bergama yöresinde kurulan Anadolu Türk Beyliğidir. Bu yöredeki ilk Türk devletidir. Karesi Beyliği, komşusu olan Osmanoğulları Beyliği'nin genişlemesiyle bu beyliğe katılmıştır. Böylece Osmanlı hakimiyetine katılan ilk beylik olmuştur. İlerleyen dönemlerde Osmanlı Devleti içinde bu bölgede Karesi Sancağı kurulmuştur. Karesi beylerinin ve ileri gelen şahıslarının, Osmanoğullarının egemenliği altına girmelerini takiben, Osmanlı Devleti'nin Rumeli topraklarında yayılmasında büyük katkıları olmuştur. Balıkesir ili Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına kadar idari taksimatta Karesi ismini taşımıştır.
   1348 . Rumeli, Romalıların (Rumların) ülkesi anlamına gelir ve bu ifade genel olarak Bizans İmparatorluğu'nun sahip olduğu topraklar karşılığında kullanılmıştır. 11. ve 12. yüzyıllarda, Bizans egemenliği altındaki Anadolu toprakları Diyar-ı Rum (Roma ülkesi, Rum ülkesi), Anadolu’da egemen olan Selçuklulara da Rum Selçukluları (Anadolu Selçukluları) denmiştir. Yarımadada ayrıca Sırp, Bulgar Krallıkları ve Arnavut Prenslikleri vardı. Bazı liman kentleri de Venedik'in elinde bulunuyordu.

    13. yüzyıl ortalarında halkı ortodokslardan oluşan Balkanlar, siyâsi birlikten yoksun olmanın yanı sıra katolik Venedik ile katolik Macaristan'ın istilâ tehdidi altındaydı. Osmanlılar Rumeli'ye Bizans İmparatorluğu'nda Palaiologoslar ile Kantakuzenoslar arasındaki taht kavgalarından yararlanarak, 1354'te ayak bastılar. Osmanlılar'ın Balkanlar'da ele geçirdikleri ilk üs Gelibolu Yarımadası'nda Çimpe Kalesi oldu. Orhan Bey'in yerine geçen oğlu I. Murat ile Balkan seferleri başlamıştır. 1363'te Edirne yakınlarında Sazlıdere denilen yerde, Osmanlı ilerlemesini durdurmak isteyen bir Bizans - Bulgar ordusu yenilgiye uğratıldı ve bu savasın ardından Edirne Osmanlılar'ın eline geçti. Kısa bir süre sonra, Edirne'yi geri almak isteyen Macar - Sırp - Bulgar - Eflâk - Bosna birleşik ordusu Edirne yakınlarında, Sırpsındığı Savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğratıldı (1364). Bu zaferle Balkan Yarımadası'nın içlerine giden yollar Osmanlılar'a açılmış oldu. Bulgar ve Sırp krallıkları hem kendi içlerinde parçalanmış, hem de birbirleriyle savaş halinde bulunuyorlardı.

     Bu bitmez tükenmez savaşlardan bıkmış Balkan ulusları, tıpkı Bizans köylüleri gibi Osmanlı yönetimini kabule hazır durumdaydı.  Bu yüzden, Osmanlı ilerlemesine karşı direnme, yalnızca Balkan devletlerinin zayıf yönetici tabakasından geldi; onların bu zayıf direnmesi de Osmanlı ilerlemesini durdurmaya yeterli olmadı. Osmanlılar kısa süre içinde Bulgaristan'ı, Yunanistan'ı ve Sırbistan'ı ele geçirmeyi başardılar.I. Murat döneminde Balkankarda slav halklarina İslamiyeti yaymak amacı ile akıncı orduları gönderilmis ,Savaslar sirasinda islamiyeti secenlerin osmanli yaninda ayri özerk bir konumda dil ve kültürlerine dokunulmadan yasayacakları garantisi verilmis , kabul etmeyen halkların Bizans tarafında yer aldıkları düsünülecek ve bu gerekçe ile kılıçtan gecirilip yok edilecektir.
   14.yy. baslarında Osmanlı sınırı Tuna'ya ve Belgrad'a dayanmış bulunuyordu. Balkan devletlerinin ve onları destekleyen Avrupa devletlerinin Osmanlı ilerlemesini durdurma çabaları, I. Kosova Savaşı (1389), Niğbolu (1396), Varna (1444), II. Kosova Savaşı (1448) savaşları ile kırıldı. İstanbul'un Osmanlılar'ın eline geçmesinden önce Belgrad ve dolayları, Arnavutluk, bazı liman şehirleri dışında Balkanlar büyük ölçüde Osmanlı egemenliğine girmiş bulunuyordu. Osmanlılar, Anadolu topraklarında genişlemeyi, ancak I. Murat döneminde, Balkanlar'a iyice yerleştikten sonra ciddi olarak düşünmüşler ve uygulamaya koymuşlardır.

Pomakların Proto Bulgar ve Proto Türk kavimleri ile alakaları varmı ? Proto Bulgar ve Proto Türk kavimleri nedir ?

   M.Ö. 5000 yıllarından Günümüze . Proto Bulgar ve Proto Türk kavimleri nedir? Balkarlar ile Bulgarları neden Tarihsel olarak birbirine yakın görüyorlar.? . bu bir tarih saptırmacası mı  ? Pomakların Proto Bulgar ve Proto Türk kavimleri ile alakaları varmı ?  
 Kafkas dağlarının en yüksek zirvesi Elbruz (Mingi Tav) ve çevresindeki yüksek dağlık arazide yaşayan Karaçaylılar, tarih boyunca Kafkasya’da hâkimiyet kuran Kimmer, İskit, Hun, Bulgar, Alan, Hazar, Kıpçak gibi proto-Türk, Hint-Avrupa (İran) ve eski Türk kavimleri ile çeşitli Kafkas halklarının etnik ve sosyo-kültürel bütünleşmesinden ortaya çıkmış bir Kafkasya halkıdır.
     Çerek Irmağı’nın kaynak havzasından batıda Laba Irmağı’nın kaynak havzasına kadar uzanan ve Kafkas Dağları’nın en sarp ve yüksek bölümünü meydana getiren dağlık arazidir. Kafkasya’nın Orta Kafkaslar olarak bilinen merkezî kısmında yer almaktadır. Yalnızca Kafkasya’nın değil, Avrupa’nın da en yüksek dağları Karaçay-Malkar toprakları içindedir. Bunların başlıcaları Mingi Tav (Elbruz 5.642 mt), Dıh Tav (5.203 mt), Koştan Tav (5.145 mt), Uşba, Dombay Ölgen gibi zirvelerdir.  Kendilerine Tavlu (Dağlı) adını veren Karaçay-Malkarlılar, ayrıca kendi aralarında kendilerini yaşadıkları vadilerin adlarına göre Karaçaylılar, Bashanlılar, Çegemliler, Holamlılar, Bızıngılılar ve Malkarlılar olarak çeşitli zümrelere ayırırlar. “Balkar” adı Bashan, Çegem, Holam, Bızıngı ve Malkar vadilerinde yaşayan dağlılar dır Bulgar ismi ile hic bir ilgisi yoktur. 1848 yılında Karaçay’da bulunan Rus tarihçisi G.Tokarev onların etnik kökenlerini Kıpçaklara bağlar. Bu konuda Tokarev şunları yazmaktadır:
     Bu topraklarda Komanlar (Kuman-Kıpçaklar) yaşamışlar. Onlar kendi beylerine piramit şeklinde sivri çatılı evler inşa etmişler. Koban (Kuban) Irmağı’nın adı şüphesiz Komanlar’dan kalmıştır. Karaçaylılar Kafkasya’nın en güzel milletlerinden biridir. Bunların yüzleri Tatar, Moğol ve Nogaylarla hiçbir benzerlik göstermez. Karaçaylılar Adige (Çerkes)’lerden önce Kabardey’e yerleşmişlerdir. Kendi ağızlarından Bashan (Baksan)’dan çıktıklarına dair rivayetler dinledim”Rus tarihçisi G.Tokarev.

Antropolojik verilere göre Kafkasya halkları arasında günümüzde Kafkasion (Kafkaslı), Pontus (Karadeniz) ve Kaspi (Hazar) antropolojik tipi olarak üç farklı antropolojik tip bulunmaktadır.

     Pomaklar bu  Antropolojik yapının tamamen dışında kalmakta genetiksel olarakta Kafkas , ( Kuman Kipcak , Avar ) Kasni  ( Hazar boyları Karaçay , Kimmer , Mingi tay kara yit boyları ) hiç bir gensel etkileşim göstermemektedir.
  Bazı egemen ulus yanlısı araştırmacılar bilerek Tarihi saptırmaya çalışmakta ve buna tarafsız gibi görünen Wikipedia gibi sözlük kültürleri de  yandaş olmaktadır ..  örnegin.  Ön Bulgarlar veya Protobulgarlar, tarihî bir Türk halkı ve günümüzün Slavlaşmış Bulgarların ataları. Bugünkü Slavlaşmış Bulgarlara adlarını bırakmış olan halktır. "Bulgar" kelimesi, Türkçenin Eski Türkçe döneminde bulga- (bugünkü bula- fiili “bulamak, bulaştırmak”) fiilinin -r ekiyle genişlemesiyle oluşturulmuştur. Kelimenin anlamı "karışık, karıştırılmış, bulanık"tır. .  Vikipedi, özgür ansiklopedi …  Bu açıklamanın hiç bir bilimsel değeri yoktur, sadece benzetmeler ve varsayımlardan tahminlerle Tarihi açıklamaya çalışmaktadır.  Bir başka yalan daha .   Ön Bulgarlar bazı Türk kavimlerinin birleşmesinden oluşan ve 4'ncü yüzyılda Orta Asya’dan Karadeniz’in kuzeyine göç etmiş olan bir Türk halkıdır. Karadeniz’in kuzeyinde Kutrigurlar, Utrigurlar, Sabirler, Sagurlar ve On oklar gibi birçok diğer küçük Türk kavimlerini ve Hun topluluğunun parçalarını da aralarına almışlardır….  Vikipedi, özgür ansiklopedi …   Bu ve buna benzer Birbirleri ile tarihi olarak cok çelişen ve aralarında akrabalık ilişkisi dahi olmayan çok farklı kavimleride  proto Bulgar olarak yalan sofrasına sunmaya çalışmaktadırlar.
     Proto-Türk kavimleri daha M.Ö. 5000 yıllarında Kafkasya coğrafyasıyla ilişki içerisindeydiler.  Araplar, VIII. yüzyılda Kafkasya’yı fethederek İtil ırmağı ötesine kadar ulaşmışlar, fakat Bizans ve Hazar direnişi karşısında geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Bu arada Ermeni ve Gürcü krallıkları genişlemiş ve İranlıların bölgedeki etkinliği artmıştır. Sonraları Oğuzlar ve dolayısıyla Selçuklu Türkleri Kafkasya’ya gelmiş, nihayet XIII. yüzyılda Moğollar Kafkasya’yı ele geçirmişlerdir. Proto-Türk kavimleri daha M.Ö. 5000 yıllarında Kafkasya coğrafyasıyla ilişki içerisindeydiler.
 Balkarlar günümüzde yoğun olarak Rusya Federasyonuna bağlı Karaçay-Çerkeş Cumhuriyeti ile Kabardey-Balkar Cumhuriyetinde yaşamaktadırlar. Bu cumhuriyetlerde Karaçaylıların nüfusu yaklaşık 200 bin, Balkarların nüfusu ise 130 bin kadardır. Ayrıca; Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’da 20 bin, Türkiye’de 20 bin, ABD’de 5 bin, Suriye’de 1500 civarında Karaçay-Balkar yaşamaktadır.  Balkar lar ile Bulgarları birbirine karıştırmak gibi saçma sapan düzmece bir tarih  senaryosu hazırlamaya çalışmak ve bunu  gerçekmiş gibi empoze etmek herkesi aptal yerine koymaktır.  Ne proto Bulgarlar ile , nede  proto Türkler ile Pomakların  Antropolojik yapısı benzerlik göstermemektedir. Ayrıca kalıtımsal özellikler ve genetik bilim bu halklar ile Pomakların bir kan bağı bulunmadığını açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya koymaktadır.
http://pomakcaogreniyorum.blogspot.de/
YARALANILAN KAYNAKLAR
Prof. Dr. Ufuk TAVKUL Proto Bulgar ve Balkarlar , Karaçaylar tarih araştırması.
Rus tarihçisi G.Tokarev ,  Bulgarlar ve kökenleri ..     Internet siteleri wikipedia

Yararlanılan Kaynaklar
( I. Bayazit ve Fetret Devri  (دولت عالیه عثمانیه, Devlet-i Âliyye-i Osmaniyye)
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tarihportali.net%2Ftarih%2Fosmanli_devleti_kurulus_donemi-t21.0.html%3Bwap2%3D&h=EAQDePca1
Memlük Devleti (1250-1517) http://osmanli1299.blogcu.com/

http://www.tevbe.org/forum/osmanli-beyligi-ve-osmanli-devletinin-kurulusu/351431-osmanli-devleti-beylik-donemi-ve-kurulus-donemleri8230.html
http://books.google.de/books?id=gKfVF-wQ-g4C&pg=PA840&lpg=PA840&dq=13+y+h+ottoman&source=bl&ots=tbzG6YZhk9&sig=FYxmPQKTcs6ZEisDnWFtNPQw4A0&hl=de&ei=K4X6TO6IMIep8QPH36z2Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEIQ6AEwBQ#v=onepage&q=13%20y%20h%20ottoman&f=false

http://pomatsite.blogspot.de/

Bizi  Facede sosyal Medyada Takip edin.Pomaklar hakkinda her seyden an itibari ile  Haberiniz olsun ..  Pomakbülteni Haber Portalı.

https://www.facebook.com/groups/312369708876495/